Huurdersvereniging Woonvallei 
in uw belang!

Hieronder kunt u de jaarverslagen van de voorzitter en penningmeester van Huurdersvereniging Woonvallei lezen. De verslagen staan ook bij de nieuwsbrief zodat u deze nog eens in alle rust kunt teruglezen.


JAARVERSLAG VOORZITTER 2020 

Voor het 2 e jaar op rij kunnen wij geen jaar vergadering houden maar wij willen jullie wel even bijpraten. Wat was het een roerige tijd, geen mensen ontmoeten, geen vergaderingen, alles digitaal. 
Jammer genoeg zijn er ook mensen die een geliefde hebben verloren.
Deze mensen willen we veel sterkte wensen.

Wij moeten nog even vol houden. Hopelijk komt snel de zon en nemen de besmettingen af.

Toch hebben wij al die tijd niet stil gezeten en hebben ons werk toch geprobeerd zo goed mogelijk uit te voeren, wat redelijk gelukt is.
Afgelopen jaar hebben we met de Gemeente en Corporaties de Prestatieafspraken rond gekregen en aan het eind van het jaar weer kunnen tekenen. 
Ook nu zijn we weer digitaal gestart met de werkzaamheden om het dit jaar ook weer voor mekaar te krijgen.

Afgelopen jaar hebben wij ons 25 jarig bestaan mogen vieren, niet op de manier die we graag met jullie allen gewild zouden hebben, maar onze actie om jullie te verassen met een waardebon van de Plus was ook geslaagd. 
Vele mooie felicitaties en hartverwarmende berichten hebben wij mogen ontvangen.

Het afgelopen jaar hebben wij ook een Digitale Huurders Enquête gehouden, waaraan de bewoners, waarvan een e-mailadres bekend was bij de Corporaties, Maasvallei, Servatius en Woonpunt, hebben deelgenomen.
Hieruit zijn ook voor Maasvallei en voor ons als Huurdersvereniging Woonvallei, mooie en nuttige dingen naar voren gekomen, waar we aan kunnen werken.

Dit jaar hebben we ook weer mee gedacht over de huurverhoging die nu per 1 juli 2021 in gaat. De regering heeft bepaald dat de sociale huurwoningen geen huurverhoging krijgen.
Maasvallei bezit ook een aantal vrije sector woningen die ze dit jaar wel een huurverhoging laten betalen. Deze huurverhoging is de Inflatie + 1%.
Wij hebben op dit voorstel een negatief advies afgegeven, ook deze huurders hebben het moeilijk.
Wij kunnen alleen maar advies afgeven en Maasvallei heeft dit naast zich neergelegd.
Het verweer van Maasvallei is dat zij ook veel kosten hebben en veel belasting moeten betalen. Indien er bewoners zijn die hierdoor in grote problemen dreigen te komen,
kunnen hiertegen alsnog zelf bezwaar maken bij Maasvallei.
Als Huurdersvereniging hebben wij een aantal pittige gesprekken hierover gevoerd met Maasvallei, maar zij hebben ons advies naast zich neergelegd.

In het afgelopen jaar hebben wij ook nog een aantal huurders kunnen helpen met klachten over Maasvallei. Een aantal keren met een bevredigende oplossing maar soms ook de klager de weg moeten wijzen naar de klachtencommissie, wat heel jammer is.

Indien er vragen en of aanvullingen zijn naar aanleiding van het vorenstaande kunt u met ons contact opnemen via telefoon dan wel per e-mail. 

Huurdersvereniging Woonvallei 

Uw voorzitter,                       
Riny Jalhay


Woonvallei wil zich financieel verantwoorden

 

Zoals u weet, stelt onze Huurdersvereniging Woonvallei ieder jaar een begroting op. Een financiële begroting gebaseerd op alle activiteiten die Woonvallei zich voorneemt om de belangen van de huurders zo goed als mogelijk te behartigen. En ieder jaar willen wij ons natuurlijk ook verantwoorden naar onze leden over de uitgevoerde activiteiten en de uitgaven die daarmee gepaard gaan. Dit laatste doen we o.a. aan de hand van de zogenaamde jaarrekening, die door de accountant gecontroleerd wordt. Dit financieel jaarverslag 2020 (de jaarrekening) is inmiddels opgesteld en door onze accountant gecontroleerd. Dit artikel gaat vooral in op de financiën: wat hebben we op hoofdlijnen waaraan uitgegeven. Via een apart inhoudelijk jaarverslag van onze voorzitter wordt dieper ingegaan op alles wat we in 2020 (ondanks alle handicaps van de loc down door Corona) gedaan hebben en wat we voor onze huurders betekend hebben.

 

De jaarrekening 2020

Helaas was 2020 geen ‘normaal’ jaar.

En is er -ondanks enige voorzichtige perspectieven- op dit moment ook nog geen sprake van die ‘oude, normale samenleving’ waarin we samen gewoon weer kunnen vergaderen. En dat betekent dat we onze leden niet op een gebruikelijke jaarlijkse jaarvergadering over onze activiteiten in afgelopen jaar en het daarbij behorend financiële plaatje kunnen informeren. Vandaar dat wij ons -net als vorig jaar- nu via onze website willen verantwoorden naar onze leden. Onze leden dragen via hun contributie bij aan onze mogelijkheden om ons hard in te zetten voor de o zo belangrijke belangenbehartiging voor onze huurders. Daarnaast draagt ook Maasvallei via een subsidie bij aan de financiering van al onze activiteiten. Uiteraard verantwoorden wij ons ook via de jaarrekening richting Maasvallei.

 

Inkomsten

In 2020 heeft Woonvallei ongeveer € 5.226,00 contributiegelden van de leden geïnd. Daarnaast hebben wij ongeveer € 44.000 subsidie van Maasvallei mogen ontvangen. Met deze ruim € 50.000 hebben we in 2020 onze organisatie draaiende kunnen houden, vele activiteiten kunnen uitvoeren en een kleine financiële buffer (ongeveer € 10.000) kunnen behouden voor eventuele toekomstige tegenvallers in komende jaren (extra projecten, minder inkomsten, etc.). En dat allemaal in het belang van onze huurders.

 

Uitgaven

Zoals gezegd, heeft onze organisatie -ondanks alle Corona-perikelen- in 2020 op volle toeren gedraaid.

Daar gingen natuurlijk de gebruikelijke organisatiekosten mee gepaard. Bijvoorbeeld: huur van het kantoor, onderhoud en inrichting van dat kantoor, de automatisering, energiekosten, afdracht gemeentelijke belastingen, telefoonkosten, kantinekosten, accountantskosten, administratiekosten,

Ook hebben we onze huurders/leden regelmatig goed willen informeren over alle ontwikkelingen rondom het huren, onze activiteiten, het beleid van Maasvallei en in algemeenheid het woonbeleid in Maastricht. Ook dat kostte geld. Bijvoorbeeld de website, drukwerk, portokosten, kopieerkosten, publiciteitskosten.

In 2020 hebben we samen met de huurdersorganisaties van Servatius en Woonpunt een grote enquête (via een extern bureau) gehouden onder de huurders in Maastricht: wat vinden huurders belangrijke thema’s, waar maken zij zich zorgen over als het gaat om de betaalbaarheid van het wonen, de leefbaarheid, de veiligheid, de zorg, etc. Zo’n enquête kost natuurlijk geld maar met die resultaten op zak konden wij ons in 2020 nog beter inzetten om te komen tot voor onze huurders goede prestatieafspraken tussen gemeente, de corporaties en de huurdersverenigingen.

Natuurlijk hadden wij (ondanks Corona) veelvuldig overleg met Maasvallei over voor huurders belangrijke thema’s zoals het huurbeleid, de leefbaarheid, de veiligheid, klachtenafhandeling. Woonvallei wilde hierbij een serieuze en inhoudelijk goed onderlegde onderhandelingspartner zijn in het belang van de huurders. Soms hadden we daar deskundig advies bij nodig.

En bij een vrijwilligersorganisatie als de onze horen natuurlijk ook de gebruikelijke bestuurskosten, vrijwilligersvergoedingen en representatiekosten.

Alle uitgaven zijn gestoeld op het principe van ‘sober en doelmatig’. Uiteindelijk gaat het om contributiegelden van onze leden én volkshuisvestelijk geld.

Huurdersvereniging Woonvallei

 

Penningmeester,
Hein Ploum

 

  


Aanmeld / Afspraak / Vragenformulier