Huurdersvereniging Woon vallei 
in uw belang!

Uitstel Jaarvergadering Huurdersvereniging Woonvallei 

Onze Jaarvergadering die op 22 april 2020 gepland was, zal tot nader bericht worden uitgesteld. Ons kantoor zal gedurende deze periode eveneens gesloten blijven. 

Het is wel mogelijk om via ons e-mailadres info@woonvallei.nl contact met ons op te nemen. Ook kunt u, door het invullen van een contactformulier op onze Website www.woonvallei.nl  , contact met ons opnemen. 

PRESTATIEAFSPRAKEN 2020 

Ook voor 2020 hebben de woningcorporaties in Maastricht én hun huurdersbelangenverenigingen samen met wethouder Wonen Vivianne Heijnen, namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht, weer prestatieafspraken getekend. Voordat ondertekening een feit was, is er veel over vergaderd. Onze huurdersverenigingen waren een serieuze gesprekspartner daarbij. Onze inbreng is duidelijk terug te vinden in de afspraken.

Wat zijn eigenlijk “prestatieafspraken”?

Prestatieafspraken gaan over het zogenaamde ‘woonbeleid’ in Maastricht. 
Hoe bereiken we dat huurders zo prettig mogelijk wonen en leven in hun buurt en woning?Dat ze zo veilig mogelijk kunnen sámenwonen?
Hoe kunnen die woningen zo betaalbaar mogelijk blijven?
Kunnen huurwoningen niet duurzamer gemaakt worden?
En er moet natuurlijk gezorgd worden dat er voldoende geschikte woningen zijn voor huurders die aangewezen zijn op zorg?
En hoe zorgen we ervoor dat de huurwoningen zo eerlijk mogelijk verhuurd worden?
Allemaal zaken, die van groot belang zijn voor onze huurders en voor woningzoekenden.
En voor dat belang stonden onze huurdersverenigingen. 

 

En –toen we het uiteindelijk eens waren met elkaar- zijn de afspraken ook officieel ondertekend door alle partijen: de gemeente, de corporaties én de huurdersverenigingen.

Wat waren voor onze huurdersverenigingen belangrijke zaken?

Voor onze huurdersverenigingen was er een aantal zaken, die absoluut voldoende aandacht moesten krijgen in de prestatieafspraken. 
Het gaat hierbij om de betaalbaarheid van het wonen, genoeg zorgwoningen (en ook dat de zorg er is als huurders die nodig hebben) en de leefbaarheid/veiligheid. Dit waren ook voor onze huurders ‘hot items’. Dit bleek tijdens een huurdersraadpleging in mei 2019 (georganiseerd voor de leden van de drie Maastrichtse huurdersverenigingen). Onze huurdersverenigingen hadden haar leden uitgenodigd om te weten te komen wat voor hen het belangrijkste was dat in de prestatieafspraken voor 2020 geregeld moest worden. Zo konden wij dit meenemen in de onderhandelingen. En wij zijn er best trots op dat onze inzet ook echte resultaten opgeleverd heeft. 

Betaalbaarheid

In heel Nederland daalt het aantal sociale huurwoningen. Begin 2020 volgen nieuwe prognoses voor Maastricht over de ontwikkeling van het aantal mensen dat aangewezen is op een betaalbare sociale huurwoning. In de prestatieafspraken is hard vastgelegd dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn en blijven en dat 80% van de sociale huurwoningen door de corporaties wordt verhuurd met een huurprijs op of onder € 651,03 (de zogenaamde “tweede aftoppingsgrens”, prijspeil 2019) per maand. Op basis van de nieuwe prognoses in 2020 kunnen plannen met betrekking tot sloop, verkoop of nieuwbouw eventueel worden aangepast. Hiermee kan gezorgd worden dat er in ieder geval voldoende betaalbare woningen (< € 651,03) zijn voor de mensen die op huurtoeslag aangewezen zijn. 

Zorgwoningen

De woningcorporaties gaan de komende 5 jaar bijna 275 rolstoeltoegankelijke en meer dan 700 rollatortoegankelijke woningen toevoegen. Ook worden er in 2020 afspraken gemaakt met de zorgorganisaties om goed geregeld te krijgen dat mensen die aangewezen zijn op zorg deze ook daadwerkelijk krijgen.

Leefbaarheid en Veiligheid 

Corporaties willen overlast in buurten bestrijden. Zij zullen bemiddelen bij burenoverlast en zullen meer zichtbaar aanwezig zijn in de buurten. Bij excessen zullen zij daadkrachtig en minder bureaucratisch optreden.

Onveiligheid in buurten (mede door criminaliteit) wordt actief bestreden. Dit is een taak van de gemeente en politie als het gaat om openbare orde en veiligheid. En een taak van de corporaties als het gaat om overlast in de woonsfeer.

Tevreden

Wij zijn tevreden over de door ons bereikte resultaten.
We hebben dan ook de prestatieafspraken voor 2020 ondertekend.
Uiteraard zullen we blijven volgen of die afspraken ook nagekomen worden.

 

Want: afspraak = afspraak!!! Het nieuwe Woonvalleike van december 2019 staat nu op de website.

Klik hier om het te bekijken.Van de voorzitter 2019

Het jaar is weer voorbij………..wie veer zegke “boe bleif d’n tied”.

Voor sommige van ons een gelukkig en mooi jaar om op terug te kijken maar ook voor velen van ons een jaar om blij te zijn dat het voorbij is.

Wij de HV kunnen terug kijken op een goed jaar voor ons heeft 2019 toch meerdere goeie dingen gebracht.
Ons leden bestand is weer toegenomen want hoe meer leden hoe meer stemmen wij kunnen laten horen.

Bij de Gemeente hebben wij via de prestatieafspraken mooie dingen kunnen realiseren dankzij de input van onze leden.
Voor vele van onze leden hebben wij bij Maasvallei kunnen bemiddelen over hun klacht met gelukkig meestal een goede oplossing.

Maar jammer genoeg kwamen ook veel huurders in financiële problemen door alle gestegen kosten.
Niet alleen de huurders maar ook veel bedrijven waaronder de corporaties kampen met problemen.

Bij de corporaties o.a. de grote verhuurdersheffingen en sinds dit jaar nog een extra belasting die ze moeten afdragen aan de overheid legt een grote druk op hun financiën.
Wij de HV zal ook dit jaar weer blijven vechten voor een minimale huurverhoging zodat de huren betaalbaar blijven.

Toch proberen we met z’n allen positief het jaar 2020 in te gaan.

Wij wensen u en uw familie een mooi en gezellig kerstfeest een gezond en gelukkig 2020.

Riny Jalhay.
Het bestuur van HV Woonvallei. 
Klachtencommissie Qwestie.  

Ondanks alle inspanningen door Maasvallei kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent over uw woning of een medewerker van Maasvallei.
U kunt dit altijd melden via info@maasvallei.nl om samen tot een oplossing te komen.

Lukt dit niet dan kunt u met uw klacht over o.a. onderhoud, huurprijs, of gebreken naar de Huurcommissie.
De Huurcommissie verdiept zich in de klacht en doet uitspraak.

Voor informatie kunt u terecht bij www.huurcommissie.nl/contact of tel. 0880-4887243.  

Klachten over Maasvallei o.a. over medewerkers, werkwijze en handelen dan kunt u terecht bij Qwestie een onafhankelijke klachtencommissie van de corporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt.
Die commissie beoordeeld de klacht en geeft advies aan de directie van de desbetreffende corporatie.

Bij Qwestie kunt u alleen schriftelijk een klacht indienen, die wordt dan in behandeling genomen, nadat u eerst bij de corporatie dit gemeld en behandeld hebt.  

Qwestie neemt geen klachten aan die aan de Huurcommissie, de rechter of een andere instantie zijn voorgelegd.  

U kunt gebruik maken van het formulier op www.qwestie-limburg.nl
U kunt ook het formulier downloaden uitprinten en opsturen aan:

Qwestie
t.a.v. het secretariaat
Bergerweg 61 initnr. 8523
6135 KD Sittard

Mocht u het niet eens zijn met het besluit van al die commissies kunt u dit aanvechten bij de kantonrechter.
Bij de kantonrechter kunt u ook terecht om een geschil met Maasvallei aanhangig te maken als u een vrije sector woning huurt.

Nadere informatie kunt u ook terecht bij Huurdersvereniging Woonvallei tel.043-3631311.Het privacybeleid van Huurdersvereniging Woonvallei kunt u vinden bij de documenten.