Huurdersvereniging Woonvallei 
in uw belang!

Jaarvergadering 2022

Beste leden van Huurdersvereniging Woonvallei,
Na onze laatste jaarvergadering in april 2019, mogen wij u nu weer uitnodigen voor onze jaarvergadering.
Deze zal plaatsvinden op woensdag 25 mei om 19.30 uur in
de Amyerhoof, Severenplein 27, te Maastricht -Amby.
In het verleden is gebleken dat leden graag iemand meenemen.
Daar hebben wij geen bezwaar tegen, wel is het goed om te weten dat, verwijzend naar artikel 6 van de statuten, slechts één bewoner per woning lid is van de Huurdersvereniging.
Daarom kan per woning ook slechts één stem uitgebracht worden.
Wij hopen u allemaal te mogen ontvangen en zoals u dat van ons gewend bent
zorgen wij voor koffie en vlaai.
Na afloop praten we na onder het genot van een hapje en een drankje.
Graag tot ziens op 25 mei!

Met vriendelijke groet,

Riny Jalhay,
Voorzitter HV Woonvallei

Aanmelden kan via:
hvwoonvallei@ziggo.nl of 043 – 363 13 11
Of via Antwoordnummer 1078
6200 VB Maastricht
Postzegel is dan niet nodig


Huurverhoging 2022

De huren in de sociale sector mogen dit jaar maximaal 2,3% stijgen.
Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor huurders die een relatief lage huur hebben of voor huurders die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor deze twee groepen geldt een hogere huurverhoging.
De huren in de particuliere sector krijgen dit jaar een huurverhoging van 3,3%.

Dit door minister Hugo de Jonge gedane voorstel wordt door Maasvallei overgenomen.
Met daarbij de volgende aantekeningen:
          - Sociale sector 2,3% waarbij de huur wordt afgetobd op de streefhuur
          - Inkomensafhankelijke huurverhoging voor hoge middeninkomens € 50,-- extra:
            1 persoonshuishoudens met inkomen vanaf € 47.948, --
            Meerpersoonshuishoudens met inkomen vanaf € 55.486, --

           Inkomensafhankelijke huurverhoging voor hoge middeninkomens € 100,-- extra:
           1 persoonshuishoudens met inkomen vanaf € 56.527, --
           Meerpersoonshuishoudens met inkomen vanaf € 75.369, --

1: In een reactie hierop stelt Woonvallei dat de gemiddelde huursomstijging maximaal 2,3%   mag bedragen en dat naar onze mening de inkomensafhankelijke huurverhoging in de berekening moet worden meegenomen als er in de prestatieafspraken geen concrete, geoormerkte afspraken gemaakt zijn over de inzet van deze extra middelen voor investeringen.
Maasvallei is van mening dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet meegenomen hoeft te worden in de berekening van de gemiddelde huursomstijging.

2: Ook hebben wij gevraagd om een concrete financiële doorrekening van de voorgenomen huurverhoging, hieruit moet blijken of Maasvallei voldoet aan het landelijk wetskader.
Maasvallei is bereid om de huurverhoging financieel door te rekenen en zal de resultaten bespreken zodra de berekening gereed is.

3: Wij pleiten er verder voor om DAEB-woningen (sociale huurwoningen) met een slecht energielabel (E-F-G), een maximale huurverhoging te geven tussen 0% en 1%.
Maasvallei erkent het probleem van energie-armoede en is bereid om bij te dragen aan een oplossing. Daarom zetten ze de komende jaren maximaal in op het verduurzamen van deze woningen. Toch zien zij zich genoodzaakt om ook voor deze woningen een reguliere huurverhoging te geven.


4: Wij zijn tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Het zou hierbij gaan om een zeer forse inkomensafhankelijke huurverhoging. De maatregel zou vooral de zg. Middeninkomens treffen; een doelgroep die het gezien de actuele koopkrachtontwikkeling al heel moeilijk heeft. Een plotselinge extra huurstijging kan deze huishoudens voor grote financiële problemen stellen.
Omdat Woningcorporatie Woonpunt zich bereid heeft verklaard van de inkomensafhankelijke huurverhoging heeft afgezien, verzoeken wij Maasvallei om hier ook van af te zien.
Ondanks dat Maasvallei begrip heeft voor ons standpunt hebben zij een andere mening en zullen zij de inkomensafhankelijke huurverhoging ongewijzigd doorvoeren.

5: Ten slotte heeft Woonvallei de behoefte om meer inzicht te krijgen in de positieve gevolgen voor Maasvallei van het afschaffen van de verhuurdersheffing, omdat hier nog geen rekening mee is gehouden in de meerjarenbegroting van Maasvallei.
Maasvallei is het eens met onze constatering en is bereid inzicht te geven in de verwachte gevolgen van de afschaffing van de verhuurdersheffing. Die berekening wordt nog gemaakt en zal, zodra die beschikbaar is, toelichten.

Voor de overige gedane voorstellen kan Woonvallei zich vinden in het huurverhogingsbeleid 2022.

In een reactie geeft Maasvallei aan begrip te hebben voor onze standpunten in het kader van belangenbehartiging.
Maar omdat in 2021 geen huurverhoging is geweest en dit structureel impact heeft op hun bedrijfsvoering, voelen zij zich genoodzaakt om binnen de wettelijke mogelijkheden in 2022 toch de voorgenomen huurverhoging door te voeren. 

Aanmeld / Afspraak / Vragenformulier