Huurdersvereniging Woonvallei 
in uw belang!

Actualiteiten


PRESTATIEAFSPRAKEN 2020 

Ook voor 2020 hebben de woningcorporaties in Maastricht én hun huurdersbelangenverenigingen samen met wethouder Wonen Vivianne Heijnen, namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht, weer prestatieafspraken getekend. Voordat ondertekening een feit was, is er veel over vergaderd. Onze huurdersverenigingen waren een serieuze gesprekspartner daarbij. Onze inbreng is duidelijk terug te vinden in de afspraken.

Wat zijn eigenlijk “prestatieafspraken”?

Prestatieafspraken gaan over het zogenaamde ‘woonbeleid’ in Maastricht. 
Hoe bereiken we dat huurders zo prettig mogelijk wonen en leven in hun buurt en woning?Dat ze zo veilig mogelijk kunnen sámenwonen?
Hoe kunnen die woningen zo betaalbaar mogelijk blijven?
Kunnen huurwoningen niet duurzamer gemaakt worden?
En er moet natuurlijk gezorgd worden dat er voldoende geschikte woningen zijn voor huurders die aangewezen zijn op zorg?
En hoe zorgen we ervoor dat de huurwoningen zo eerlijk mogelijk verhuurd worden?
Allemaal zaken, die van groot belang zijn voor onze huurders en voor woningzoekenden. 
En voor dat belang stonden onze huurdersverenigingen. 

 
En –toen we het uiteindelijk eens waren met elkaar- zijn de afspraken ook officieel ondertekend door alle partijen: de gemeente, de corporaties én de huurdersverenigingen.

Wat waren voor onze huurdersverenigingen belangrijke zaken?

Voor onze huurdersverenigingen was er een aantal zaken, die absoluut voldoende aandacht moesten krijgen in de prestatieafspraken. 
Het gaat hierbij om de betaalbaarheid van het wonen, genoeg zorgwoningen (en ook dat de zorg er is als huurders die nodig hebben) en de leefbaarheid/veiligheid. Dit waren ook voor onze huurders ‘hot items’. Dit bleek tijdens een huurdersraadpleging in mei 2019 (georganiseerd voor de leden van de drie Maastrichtse huurdersverenigingen). Onze huurdersverenigingen hadden haar leden uitgenodigd om te weten te komen wat voor hen het belangrijkste was dat in de prestatieafspraken voor 2020 geregeld moest worden. Zo konden wij dit meenemen in de onderhandelingen. En wij zijn er best trots op dat onze inzet ook echte resultaten opgeleverd heeft. 

Betaalbaarheid

In heel Nederland daalt het aantal sociale huurwoningen. Begin 2020 volgen nieuwe prognoses voor Maastricht over de ontwikkeling van het aantal mensen dat aangewezen is op een betaalbare sociale huurwoning. In de prestatieafspraken is hard vastgelegd dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn en blijven en dat 80% van de sociale huurwoningen door de corporaties wordt verhuurd met een huurprijs op of onder € 651,03 (de zogenaamde “tweede aftoppingsgrens”, prijspeil 2019) per maand. Op basis van de nieuwe prognoses in 2020 kunnen plannen met betrekking tot sloop, verkoop of nieuwbouw eventueel worden aangepast. Hiermee kan gezorgd worden dat er in ieder geval voldoende betaalbare woningen (< € 651,03) zijn voor de mensen die op huurtoeslag aangewezen zijn. 

Zorgwoningen

De woningcorporaties gaan de komende 5 jaar bijna 275 rolstoeltoegankelijke en meer dan 700 rollatortoegankelijke woningen toevoegen. Ook worden er in 2020 afspraken gemaakt met de zorgorganisaties om goed geregeld te krijgen dat mensen die aangewezen zijn op zorg deze ook daadwerkelijk krijgen.

Leefbaarheid en Veiligheid  

Corporaties willen overlast in buurten bestrijden. Zij zullen bemiddelen bij burenoverlast en zullen meer zichtbaar aanwezig zijn in de buurten. Bij excessen zullen zij daadkrachtig en minder bureaucratisch optreden.

Onveiligheid in buurten (mede door criminaliteit) wordt actief bestreden. Dit is een taak van de gemeente en politie als het gaat om openbare orde en veiligheid. En een taak van de corporaties als het gaat om overlast in de woonsfeer.

Tevreden

Wij zijn tevreden over de door ons bereikte resultaten. 
We hebben dan ook de prestatieafspraken voor 2020 ondertekend.
Uiteraard zullen we blijven volgen of die afspraken ook nagekomen worden.

Want: afspraak = afspraak!!! 


 

Aanmeld / Afspraak / Vragenformulier