Huurdersvereniging Woonvallei 
in uw belang!

Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 juni 2023 om 19.30 uur in de Amyerhoof


Noodfonds Energiekosten gemeente  Maastricht

De energiekosten zijn hoog, waardoor het niet iedereen lukt om de energiekosten te betalen. Gelukkig zijn er regelingen die kunnen helpen, de gemeente Maastricht heeft daarvoor het Noodfonds Energiekosten opgericht.

Maastrichtse huishoudens die voldoen aan de voorwaarden, kunnen éénmalig geld krijgen uit dit noodfonds.
Of u hiervoor in aanmerking komt hangt o.a. af van uw inkomen.
De voorwaarden vindt u op: hulp voor huishoudens uit Noodfonds Energiekosten/gemeente Maastricht.

Aanvragen kan tot 1 juli 2023, via DigiD of met een papieren formulier.
Mocht het u niet zelf lukken om de aanvraag in te dienen dan kunt u voor hulp terecht op een van de locaties van Trajekt in De Heeg, Wittevrouwenveld, Mariaberg of Malberg.
Naast het noodfonds van de gemeente Maastricht is er ook het Landelijk Tijdelijk Noodfonds Energie.

Voor huishoudens die voldoen aan de voorwaarden voor kan dit noodfonds helpen bij het betalen van de energierekening. Die wordt dan tijdelijk lager.
Op Landelijk tijdelijk Noodfonds Energie/ Gemeente Maastricht staat meer informatie hierover en de link naar de landelijke website.
Aanvragen kan tot 1 mei 2023.

 

Jaarvergadering 2022

Na twee lange jaren was het dan eindelijk zover; in de Amyerhoof kon weer onze jaarvergadering worden gehouden.

De opkomst viel een beetje tegen, slechts 30 leden waren aanwezig. Misschien was de lage opkomst te wijten aan de finale die Feyenoord die avond speelde.
Een lage opkomst is natuurlijk jammer, het bestuur gaat graag het gesprek aan met zoveel mogelijk leden. Hoe meer signalen vanuit de leden gegeven worden, hoe beter het bestuur daarop kan inspelen.

Tijdens de vergadering werden de aanwezigen bijgepraat over al datgene dat het bestuur in de afgelopen coronajaren had gedaan, zowel op organisatorisch- als op financieel gebied.
Het verslag van de jaarvergadering treft u op onze website aan onder het kopje ‘documenten’.

Roger Velraad, facilitator van Maasvallei, gaf aan de hand van een PowerPointpresentatie tekst en uitleg over het nieuwe onderhoudsbeleid van Maasvallei dat per 1 januari 2023 van start gaat.

Na de pauze was het tijd voor de bestuursverkiezing, maar voordat het zover was werd eerst afscheid genomen van de nestor van het bestuur, Theo Meijer.
Daarna werd kandidaat-bestuurslid Jopie Franssen unaniem benoemd tot nieuw bestuurslid en werd Riny Jalhay herbenoemd als voorzitter.

Nadat volop gebruik werd gemaakt van de rondvraag werd de vergadering gesloten en kon onder het genot van een hapje en een drankje nog even naverteld worden.


Huurverhoging 2022

De huren in de sociale sector mogen dit jaar maximaal 2,3% stijgen.
Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor huurders die een relatief lage huur hebben of voor huurders die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor deze twee groepen geldt een hogere huurverhoging.
De huren in de particuliere sector krijgen dit jaar een huurverhoging van 3,3%.

Dit door minister Hugo de Jonge gedane voorstel wordt door Maasvallei overgenomen.
Met daarbij de volgende aantekeningen:
          - Sociale sector 2,3% waarbij de huur wordt afgetobd op de streefhuur
          - Inkomensafhankelijke huurverhoging voor hoge middeninkomens € 50,-- extra:
            1 persoonshuishoudens met inkomen vanaf € 47.948, --
            Meerpersoonshuishoudens met inkomen vanaf € 55.486, --

           Inkomensafhankelijke huurverhoging voor hoge middeninkomens € 100,-- extra:
           1 persoonshuishoudens met inkomen vanaf € 56.527, --
           Meerpersoonshuishoudens met inkomen vanaf € 75.369, --

1: In een reactie hierop stelt Woonvallei dat de gemiddelde huursomstijging maximaal 2,3%   mag bedragen en dat naar onze mening de inkomensafhankelijke huurverhoging in de berekening moet worden meegenomen als er in de prestatieafspraken geen concrete, geoormerkte afspraken gemaakt zijn over de inzet van deze extra middelen voor investeringen.
Maasvallei is van mening dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet meegenomen hoeft te worden in de berekening van de gemiddelde huursomstijging.

2: Ook hebben wij gevraagd om een concrete financiële doorrekening van de voorgenomen huurverhoging, hieruit moet blijken of Maasvallei voldoet aan het landelijk wetskader.
Maasvallei is bereid om de huurverhoging financieel door te rekenen en zal de resultaten bespreken zodra de berekening gereed is.

3: Wij pleiten er verder voor om DAEB-woningen (sociale huurwoningen) met een slecht energielabel (E-F-G), een maximale huurverhoging te geven tussen 0% en 1%.
Maasvallei erkent het probleem van energie-armoede en is bereid om bij te dragen aan een oplossing. Daarom zetten ze de komende jaren maximaal in op het verduurzamen van deze woningen. Toch zien zij zich genoodzaakt om ook voor deze woningen een reguliere huurverhoging te geven.


4: Wij zijn tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Het zou hierbij gaan om een zeer forse inkomensafhankelijke huurverhoging. De maatregel zou vooral de zg. Middeninkomens treffen; een doelgroep die het gezien de actuele koopkrachtontwikkeling al heel moeilijk heeft. Een plotselinge extra huurstijging kan deze huishoudens voor grote financiële problemen stellen.
Omdat Woningcorporatie Woonpunt zich bereid heeft verklaard van de inkomensafhankelijke huurverhoging heeft afgezien, verzoeken wij Maasvallei om hier ook van af te zien.
Ondanks dat Maasvallei begrip heeft voor ons standpunt hebben zij een andere mening en zullen zij de inkomensafhankelijke huurverhoging ongewijzigd doorvoeren.

5: Ten slotte heeft Woonvallei de behoefte om meer inzicht te krijgen in de positieve gevolgen voor Maasvallei van het afschaffen van de verhuurdersheffing, omdat hier nog geen rekening mee is gehouden in de meerjarenbegroting van Maasvallei.
Maasvallei is het eens met onze constatering en is bereid inzicht te geven in de verwachte gevolgen van de afschaffing van de verhuurdersheffing. Die berekening wordt nog gemaakt en zal, zodra die beschikbaar is, toelichten.

Voor de overige gedane voorstellen kan Woonvallei zich vinden in het huurverhogingsbeleid 2022.

In een reactie geeft Maasvallei aan begrip te hebben voor onze standpunten in het kader van belangenbehartiging.
Maar omdat in 2021 geen huurverhoging is geweest en dit structureel impact heeft op hun bedrijfsvoering, voelen zij zich genoodzaakt om binnen de wettelijke mogelijkheden in 2022 toch de voorgenomen huurverhoging door te voeren.