Huurdersvereniging Woonvallei 
in uw belang!

HUURDERSVERENIGING WOONVALLEI


De overheid heeft alle corporaties verplicht om een huurdersvereniging te hebben.
Deze huurdersverenigingen behartigen de belangen van de huurders en zij vertegenwoordigen de huurders bij de corporatie om zeggenschap te houden in de woonsituatie en alles wat daar mee te maken kan hebben.
Als huurdersvereniging hebben wij zeer regelmatig contact en overleg met
woningcorporatie “Maasvallei”.

Wij krijgen informatie van de woningcorporatie over beleid en andere zaken die de huurders aangaan.
Wij hebben overleg over de begroting, onderhoudsplanning, verhuurbeleid, leefbaarheid, jaarverslag en de meerjarenplanning.
Over een groot aantal zaken hebben we adviesrecht en over een aantal ook instemmingsrecht.

Er is ook een Raad van Commissarissen (RvC).
Met deze commissarissen is er uiteraard ook regelmatig contact om van elkaars standpunten en belangen op de hoogte te blijven.

Voor de leden houden wij in ieder geval eenmaal per jaar een ledenvergadering en eenmaal per jaar een informatieavond.

Wat betreft de nieuwe Overlegwet, hierin zijn de rechten en plichten van verhuurders
t.o.v. de huurders vastgelegd. Deze wet biedt houvast voor de huurders, maar het toepassen van alle artikelen van deze wet is niet gemakkelijk. Er zijn zaken waar we, met deze wet als houvast, nog meer in betrokken zouden willen worden.
Als huurdersvereniging volgen wij cursussen om ons deze wet eigen te maken.

Hoewel we geen klachtenbureau zijn en zeker ook niet willen zijn, proberen we soms te helpen bij situaties, die problematisch zijn voor huurders.
Als huurdersvereniging beschouwen we ons zelf als een soort vakbond voor huurders.
Wij proberen de belangen van de huurders zo te behartigen, dat zij zo goed en prettig mogelijk kunnen wonen.

Dat er een grote druk ligt op de betaalbaarheid van huurwoningen baart ons zorgen.
De enorme wachtlijst die er is en het stagneren van plannen, mede door het regeringsbeleid, is iets wat wij meenemen in ons overleg.

Kortom, er is werk aan de winkel voor de huurdersvereniging en hoe meer bewoners lid zijn van de vereniging, des te beter we onze stem kunnen laten horen.

Voor € 1,00 per maand, samen met de huur geïncasseerd, bent u al lid.

Laat uw stem horen, wordt lid van de huurdersvereniging. Bestuur Huurdersvereniging Woonvallei


Voorzitter
Mevr. R. Jalhay - Puts
Tel: 043 - 363 13 11
voorzitterhv@ziggo.nl


Penningmeester
Dhr. H. Ploum
Tel: 043 - 3631311
penningmeesterhv@ziggo.nl


Secretaris
Mevr. J. Franssen
Tel: 043 - 363 13 11
bestuurslid3@ziggo.nl


Bestuursleden gezocht


De rol van de Huurdersverenigingen wordt steeds groter. Om al dat werk te kunnen doen zijn wij op zoek naar versterking binnen ons bestuur.
Bent u huurder van Maasvallei en lid van Woonvallei, of genegen om lid te worden,
dan zijn we op zoek naar u.

Kandidaat-bestuursleden beschikken over:
- goede sociale contacten
- feeling met de volkshuisvesting
- basiskennis van de computer
- goede teamwerkers

Wij bieden kandidaten een stageperiode van een half jaar waarin zij kunnen ervaren wat het werk inhoudt.
Ook hebben kandidaten recht op een vergoeding.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Riny Jalhay, voorzitterhv@ziggo.nl